تیم ما

وحدت حمیدی علیرضا رمضانی پارسا طاهری حمید نظامیوند چگینی
وحدت حمیدی علیرضا رمضانی پارسا طاهری حمید چگینی
مدیر فنی تحلیلگر ارشد مدیر تحقیق و توسعه مدیر پشتیبانی
Technical manager Senior analyst R & D manager Procurement management
info@nopshop.ir  analyst@nopshop.ir rd@nopshop.ir proc@nopshop.ir
       
     علیرضا بهرامی  مهرناز یعقوبی
 رضا سجادی  دکتر کوشا مصطفائی  علیرضا بهرامی مهرناز یعقوبی
مدیر پروژه  مدیر فناوری اطلاعات  تحلیلگر کارشناس پشتیبانی
Project Manager   IT management  Senior analyst Support expert
Project-manager@nopshop.ir  IT-management@nopshop.ir   analyst_r@nopshop.ir  support@nopshop.ir