تیم ما

وحدت حمیدی سید رضا سجادی پارسا طاهری حمید نظامیوند چگینی
وحدت حمیدی سید رضا سجادی پارسا طاهری حمید نظامیوند چگینی
مدیر فنی تحلیلگر ارشد مدیر تحقیق و توسعه مدیر پشتیبانی
Technical manager Senior analyst R & D manager Procurement management
info@nopshop.ir  analyst@nopshop.ir rd@nopshop.ir proc@nopshop.ir
       
       مهرناز یعقوبی
      مهرناز یعقوبی
      کارشناس پشتیبانی
      Support expert
       support@nopshop.ir