تیم ما

وحدت حمیدی علیرضا بهرامی پارسا طاهری حمید نظامیوند چگینی
وحدت حمیدی علیرضا بهرامی پارسا طاهری حمید نظامیوند چگینی
مدیر فنی تحلیلگر ارشد مدیر تحقیق و توسعه مدیر پشتیبانی
Technical manager Senior analyst R & D manager Procurement management
info@nopshop.ir  analyst@nopshop.ir rd@nopshop.ir proc@nopshop.ir
       
       مهرناز یعقوبی
     علیرضا رمضانی مهرناز یعقوبی
     تحلیلگر کارشناس پشتیبانی
     Senior analyst Support expert
      analyst_r@nopshop.ir  support@nopshop.ir