در حال بارگزاری ...

پروفایل: علی اکبر

Avatar
آمارها
  • 20
  • سه شنبه, 6 شهریور 1397 01:55 ب.ظ

ممنون از کمک هاتون
مرسی

2 ماه قبل

ممنون
عالی

2 ماه قبل

بله، حق با شماست. با توجه به اینکه استفاده از شناسه داخلی روش صحیحی نبود، ترجیح دادم برای همگام سازی محصولات از ویژگی های عمومی استفاده کنیم.
من راه حل خود را برای کمک به دیگران که همان مشکل را دارند ارسال کرده ام.

2 ماه قبل

من بالاخره جواب رو پیدا کردم

public virtual int GetEntityIdByKeyGroupKeyAndValue(string keyGroup, string key, string value)
        {
            var genericAttribute = _genericAttributeRepository.Table.Where(x => x.KeyGroup == keyGroup && x.Key == key && x.Value == value).FirstOrDefault();
            
            if (genericAttribute == null)
                return 0;

            return genericAttribute.EntityId;
        }
2 ماه قبل

ممنون از اطلاعات بی نظیری که در سایت قرار میدید

2 ماه قبل

بسیار عالی
بی نظیرید

2 ماه قبل

از حمایتتان متشکرم. ما در نظر داریم "articol.ID"  را در ویژگی عمومی وارد کنیم.

//check if product is new
if (isNew)
{
  _productService.InsertProduct(product);

  //insert local id in generic
  _genericAttributeService.SaveAttribute<int>(product, "IdCodeLocal", articol.ID);
}
else
{
  _productService.UpdateProduct(product);

آیا می توان EntityId را با Key و Value بدست آورد ، مانند این؟
var id = _genericAttributeService.GetAttributeByKeyValue("IdCodeLocal", articol.ID).EntityId;
2 ماه قبل

بسیار علی
بی صبرانه منتظر ناپ کامرس 4.40 هستیم

3 ماه قبل

سلام
برای سازگاری می خواهم از شناسه مشابه برنامه مدیریت استفاده کنم. در لحظه دوم نیز سفارشات را برای بازگشت به وب سرویس صادر می کنم و برنامه فقط شناسه را می پذیرد.

3 ماه قبل

سلام به همه،
ما در حال توسعه یک پلاگین برای وارد کردن محصولات به nopcommerce از وب سرویس، با استفاده از IProductService. InsertProduct )محصول)
آیا می توانید شناسه محصول ما را وارد کنید؟

foreach (Article articol in articols)
{
  //get product
  var product = _productService.GetProductBySku(articol.CODE);

  //check if product exist
  var isNew = (product == null);

  //create or update class product
  product ??= new Product();

  //default attributes
  product.ProductTypeId = (int)ProductType.SimpleProduct;
  product.VisibleIndividually = true;
  product.ManageInventoryMethodId = (int)ManageInventoryMethod.ManageStock;
  product.MarkAsNew = true;

  //add attributes
  product.Id = articol.ID; // IS IT POSSIBLE INSERT THIS ID?
  product.Sku = articol.CODE;
  product.Name = articol.CODE;
  product.ShortDescription = articol.DESCRIPTION : "";
  product.FullDescription = (traduzione != null) ? articol.DESCRIPTION : "";
  product.MetaKeywords = "";
  product.MetaDescription = "";
  product.MetaTitle = "";
  product.Price = 20;
  product.TaxCategoryId = _taxCategoryService.GetTaxCategoryById(1).Id;
  product.StockQuantity = 100;
  product.Length = 1;
  product.Height = 1;
  product.Width = 1;
  product.Weight = 1;
  product.Published = true;
  product.Deleted = false;

  //check if product is new
  if (isNew)
  {
    _productService.InsertProduct(product);
  }
  else
  {
    _productService.UpdateProduct(product);
  }
}
3 ماه قبل
دسته بندی ها