در حال بارگذاری ...
بسته

نمایه: جواد

Avatar
آمار
  • 1
  • دوشنبه, 20 مرداد 1399 01:13 ب.ظ

سلام و خسته نباشین
درخواست راهنمایی داشتم برای ناپ کامرس 4.4
هنگام دریافت فاکتور بصورت pdf در صفحه جزئیات سفارش با خطای سیستمی روبرو میشم
این مشکل فقط در زبان فارسی هست و تو انگلیسی هیچ مشکلی نیست
مشکل تو فایل ترجمه هم نیست.چون من خروجی زبان انگلیسی رو وارد زبان فارسی کردم.بعد ریست همچنان مشکل پا برجاست.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
لاگ سیستم:
System.FormatException: Input string was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowOverflowOrFormatException(ParsingStatus status, TypeCode type)
   at iTextSharp.text.pdf.Type1Font.Process(RandomAccessFileOrArray rf)
   at iTextSharp.text.pdf.Type1Font..ctor(String afmFile, String enc, Boolean emb, Byte[] ttfAfm, Byte[] pfb, Boolean forceRead)
   at iTextSharp.text.pdf.BaseFont.CreateFont(String name, String encoding, Boolean embedded, Boolean cached, Byte[] ttfAfm, Byte[] pfb, Boolean noThrow, Boolean forceRead)
   at iTextSharp.text.pdf.BaseFont.CreateFont(String name, String encoding, Boolean embedded, Boolean cached, Byte[] ttfAfm, Byte[] pfb, Boolean noThrow)
   at iTextSharp.text.pdf.BaseFont.CreateFont(String name, String encoding, Boolean embedded)
   at iTextSharp.text.Font.GetCalculatedBaseFont(Boolean specialEncoding)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfChunk..ctor(Chunk chunk, PdfAction action)
   at iTextSharp.text.pdf.ColumnText.addWaitingPhrase()
   at iTextSharp.text.pdf.ColumnText.Go(Boolean simulate)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPCell.GetMaxHeight()
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPRow.CalculateHeights()
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPTable.GetRowHeight(Int32 idx, Boolean firsttime)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPTable.CalculateHeights(Boolean firsttime)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPTable.set_TotalWidth(Single value)
   at iTextSharp.text.pdf.ColumnText.GoComposite(Boolean simulate)
   at iTextSharp.text.pdf.ColumnText.Go(Boolean simulate)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPCell.GetMaxHeight()
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPRow.CalculateHeights()
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPTable.GetRowHeight(Int32 idx, Boolean firsttime)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPTable.CalculateHeights(Boolean firsttime)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfPTable.set_TotalWidth(Single value)
   at iTextSharp.text.pdf.ColumnText.GoComposite(Boolean simulate)
   at iTextSharp.text.pdf.ColumnText.Go(Boolean simulate)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfDocument.AddPTable(PdfPTable ptable)
   at iTextSharp.text.pdf.PdfDocument.Add(IElement element)
   at iTextSharp.text.Document.Add(IElement element)
   at Nop.Services.Common.PdfService.PrintAddressesAsync(Int32 vendorId, Language lang, Font titleFont, Order order, Font font, Document doc)
   at Nop.Services.Common.PdfService.PrintOrdersToPdfAsync(Stream stream, IList`1 orders, Int32 languageId, Int32 vendorId)
   at Nop.Web.Controllers.OrderController.GetPdfInvoice(Int32 orderId)
   at Nop.Web.Controllers.OrderController.GetPdfInvoice(Int32 orderId)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.TaskOfIActionResultExecutor.Execute(IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeActionMethodAsync>g__Awaited|12_0(ControllerActionInvoker invoker, ValueTask`1 actionResultValueTask)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeNextActionFilterAsync>g__Awaited|10_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeInnerFilterAsync()
--- End of stack trace from previous location ---
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awa

یک ماه پیش
دسته بندی ها