یک سال پیش
#4428 نقل قول
سلام دوستان.چنین خطایی داره مکررا در لاگ ثبت میشه میخام بدونم چطور رفعش کنم
,وظیفه برنامه ریزی شده "Send push notification" با خطای "Schedule task (Nop.Plugin.NopStation.ProgressiveWebApp.QueuedPushNotificationSendTask, Nop.Plugin.NopStation.ProgressiveWebApp) cannot by instantiated" ناموفق بود. (نوع وظیفه : "Nop.Plugin.NopStation.ProgressiveWebApp.QueuedPushNotificationSendTask, Nop.Plugin.NopStation.ProgressiveWebApp"، نام فروشگاه: ""، آدرس اجرای وظیفه: "https://mysite.com/scheduletask/runtask")
همه پیام ها
System.Exception: Schedule task (Nop.Plugin.NopStation.ProgressiveWebApp.QueuedPushNotificationSendTask, Nop.Plugin.NopStation.ProgressiveWebApp) cannot by instantiated
   at Nop.Services.ScheduleTasks.ScheduleTaskRunner.PerformTaskAsync(ScheduleTask scheduleTask)
   at Nop.Core.Caching.MemoryCacheManager.PerformActionWithLockAsync(String resource, TimeSpan expirationTime, Func`1 action)
   at Nop.Services.ScheduleTasks.ScheduleTaskRunner.ExecuteAsync(ScheduleTask scheduleTask, Boolean forceRun, Boolean throwException, Boolean ensureRunOncePerPeriod
و قسمت دوم سوال برای حذف کاربران مهمان از قسمت وظایف برنامه ریزی شده وقتی delete guest میزنم چنین خطایی میاد
×There is already an object named 'tmp_guestsToDelete' in the database
چطور درستش کنم که منظم کاربر مهمان رو حذف کنه
0