در حال بارگزاری ...

کندی شدید سایتم و خطا که مرتب در لاگ داره نشان میدهد

3 هفته پیش
#4217 نقل قول
سلام
من ناپ کامرس 4.2 با قالب Berry pharmacy Theme گرفتم مرتب این خطا میاد بعد Application started
خطا
پیام کوتاه  
Error 404. The requested page (/scheduletask/runtask) was not found
همه پیام ها  
آدرس IP  
185.192.113.30
مشتری  builtin@background-task-record.com
آدرس صفحه  
https://www.sepahandaru.com/page-not-found
URL ارجاع دهنده  
ایجاد شده در  
1400/04/14 11:42

متن کامل لاگ من
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure[10403]
      Entity Framework Core 2.2.4-servicing-10062 initialized 'NopObjectContext' using provider 'Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer' with options: MaxPoolSize=128 using lazy-loading proxies
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (79ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [t].[Id], [t].[Enabled], [t].[LastEndUtc], [t].[LastStartUtc], [t].[LastSuccessUtc], [t].[Name], [t].[Seconds], [t].[StopOnError], [t].[Type]
      FROM [ScheduleTask] AS [t]
      WHERE [t].[Enabled] = 1
      ORDER BY [t].[Seconds] DESC
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (7ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [s].[Id], [s].[CompanyAddress], [s].[CompanyName], [s].[CompanyPhoneNumber], [s].[CompanyVat], [s].[DefaultLanguageId], [s].[DisplayOrder], [s].[Hosts], [s].[Name], [s].[SslEnabled], [s].[Url]
      FROM [Store] AS [s]
      ORDER BY [s].[DisplayOrder], [s].[Id]
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (6ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [s].[Id], [s].[Name], [s].[StoreId], [s].[Value]
      FROM [Setting] AS [s]
      ORDER BY [s].[Name], [s].[StoreId]
info: System.Net.Http.HttpClient.default.LogicalHandler[100]
      Start processing HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.LogicalHandler[100]
      Start processing HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.LogicalHandler[100]
      Start processing HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.LogicalHandler[100]
      Start processing HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.ClientHandler[100]
      Sending HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.ClientHandler[100]
      Sending HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.ClientHandler[100]
      Sending HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: System.Net.Http.HttpClient.default.ClientHandler[100]
      Sending HTTP request POST http://www.sepahandaru.com/scheduletask/runtask
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (92ms) [Parameters=[@p0='?' (DbType = DateTime2), @p1='?' (DbType = Int32), @p2='?' (Size = 4000), @p3='?' (Size = 200), @p4='?' (DbType = Int32), @p5='?' (Size = 4000), @p6='?' (Size = 4000), @p7='?' (Size = 4000)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SET NOCOUNT ON;
      INSERT INTO [Log] ([CreatedOnUtc], [CustomerId], [FullMessage], [IpAddress], [LogLevelId], [PageUrl], [ReferrerUrl], [ShortMessage])
      VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6, @p7);
      SELECT [Id]
      FROM [Log]
      WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [Id] = scope_identity();
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT [l].[Id], [l].[DefaultCurrencyId], [l].[DisplayOrder], [l].[FlagImageFileName], [l].[LanguageCulture], [l].[LimitedToStores], [l].[Name], [l].[Published], [l].[Rtl], [l].[UniqueSeoCode]
      FROM [Language] AS [l]
      WHERE
0
طراحی قالب اختصاصی برای ناپ کامرس
2 هفته پیش
#4221 نقل قول
مطمئن شوید که در بخش مدیریت / تنظیمات / تنظیمات / فروشگاه ها /
آدرس URL فروشگاه خود را درست وارد کرده اید.
اگر آدرس اینترنتی فروشگاه را اشتباه وارد کرده باشید، سایت شما به شدت کند می شود!!!# رفع مشکل کندی سایت ، رفع مشکل کندی لود سایت ، رفع مشکل کندی فروشگاه ، رفع مشکل کندی لود فروشگاه
1
دسته بندی ها