در حال بارگزاری ...

مشکل عدم نمایش صفحه CheckoutCompleted بعد از پرداخت

2 هفته پیش
#4222 نقل قول
وقتی کاربر بصورت میهمان از سایت من خرید می کند صفحه CheckoutCompleted نمایش داده نمی شود. پلاگین را بررسی کردم پس از برگشت از درگاه به سایت ، کلیه دستورات بدون مشکل اجرا می شود و پس ذخیره سفارش به عنوان پرداخت شده ، به صفحه نمایش پیام پرداخت موفق نمی رود ، جالب اینجاست که هیچ خطایی هم لاگ نمی شود.
0
یک هفته پیش
#4224 نقل قول
کدهای زیر را که با new// کامنت شده اند را به کد پلاگین درگاه اضافه کنید:

using Nop.Services.Customers; //new
...
        private readonly ICustomerService _CustomerService; //new
...
ICustomerService CustomerService //new
...
this._CustomerService = CustomerService; //new
...
             if (_orderProcessingService.CanMarkOrderAsPaid(order))
              {
                  order.AuthorizationTransactionId = refId;
                  _workContext.CurrentCustomer = _CustomerService.GetCustomerById(order.CustomerId); //new
                  _orderService.UpdateOrder(order);
                  _orderProcessingService.MarkOrderAsPaid(order);
                  return RedirectToRoute("CheckoutCompleted", new { orderId = order.Id });
              }
0
دسته بندی ها