بسته

خطای An error occurred during the activation of a particular registration

11 ماه پیش
#4266 نقل قول
سایت و دیتابیسم را از یک هاست به هاست دیگری منتقل کردم. خطای زیر را می دهد:


Application startup exception: Autofac.Core.DependencyResolutionException: An error occurred during the activation of a particular registration. See the inner exception for details. Registration: Activator = DefaultLogger (ReflectionActivator), Services = [Nop.Services.Logging.ILogger], Lifetime = Autofac.Core.Lifetime.CurrentScopeLifetime, Sharing = Shared, Ownership = OwnedByLifetimeScope ---> An error occurred during the activation of a particular registration. See the inner exception for details. Registration: Activator = CommonSettings (DelegateActivator), Services = [Nop.Core.Domain.Common.CommonSettings], Lifetime = Autofac.Core.Lifetime.CurrentScopeLifetime, Sharing = Shared, Ownership = OwnedByLifetimeScope ---> No store could be loaded (See inner exception for details.) (See inner exception for details.) ---> Autofac.Core.DependencyResolutionException: An error occurred during the activation of a particular registration. See the inner exception for details. Registration: Activator = CommonSettings (DelegateActivator), Services = [Nop.Core.Domain.Common.CommonSettings], Lifetime = Autofac.Core.Lifetime.CurrentScopeLifetime, Sharing = Shared, Ownership = OwnedByLifetimeScope ---> No store could be loaded (See inner exception for details.) ---> System.Exception: No store could be loaded
   at Nop.Web.Framework.WebStoreContext.get_CurrentStore()
   at Nop.Web.Framework.Infrastructure.SettingsSource.<>c__2`1.<BuildRegistration>b__2_0(IComponentContext c, IEnumerable`1 p)
0
11 ماه پیش
#4267 نقل قول
دیتابیس شما خالی است و هیچ دیتایی ندارد.
احتمالا هنگام انتقال دیتابیس از یک سرور به سرور دیگر فقط از ساختار جداول اسکریپت تهیه کرده اید.
0
دسته بندی ها