بسته

خطای HTTP Error 500.30 - ASP.NET Core app failed to start

یک سال پیش
#4293 نقل قول
سلام وقت بخیر
من یک سورس پلاگین دارم که وقتی Build  میکنم و در محل پوشه پلاگین ها قرار می دهم روی نسخه 4.2 به درستی کار میکنه.
اما قصد دارم این پلاگین رو در نسخه 4.4 استفاده کنم به همین منظور دو تغییر ایجاد کردم یکی در فایل plugin ورژن رو به 4.4 تغییر دادم و دیگر سلوشن یا فایل پلاگین رو برای dotNetCore5 ویرایش کردم و سپس در محل پلاگین ها بیلد کردم و بعد از ریستارت کردن اپلیکیشن پلاگین در لیست قرار میگیرد ولی مشکل اینجاست که بعد از نصب پلاگین دیگر در لیست نیست و اگر اپلیکیشن رو ریستارت کنم با خطای صفحه "HTTP Error 500.30 - ASP.NET Core app failed to start" مواجه میشوم ؟!؟ کسی میدونه چرا؟
 HTTP Error 500.30 - ASP.NET Core app failed to start
Common solutions to this issue:

    The app failed to start
    The app started but then stopped
    The app started but threw an exception during startup

Troubleshooting steps:

    Check the system event log for error messages
    Enable logging the application process' stdout messages
    Attach a debugger to the application process and inspect

For more information visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2028265


0
یک سال پیش
#4334 نقل قول
این متن خطا یه متن مشترک هست برای کلی حالات مختلف خطا.
1- مقدار stdoutLogEnabled="true" را در فایل web.config فعال کنید. و سایت را ری استارت کنید. به دنبال عبارت fail در فایل لاگ موجود در پوشه logs خطایی ثبت نشد. بصورت زیر عمل کنید:

دسترسی به پوشه پروژه از طریق plesk را دسترسی full کنید و سایت را سایت را ری استارت کنید.


ممکن است یوزر و پسورد ارتباط با دیتابیس در فایل dataSettings.json صحیح نباشد.
0
یک سال پیش
#4352 نقل قول
ممنون
0
یک سال پیش
#4396 نقل قول
با سلام خطای مشابه همین دریافت میکنم ، طوری که هنگام جستوجوی خطا در event viewer به متن زیر میرسم.
Application: w3wp.exe
CoreCLR Version: 6.0.522.21309
.NET Version: 6.0.5
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\HostingSpaces\training195\domain.ir\wwwroot\App_Data\appsettings.json' is denied.
   at Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle.CreateFile(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options)
   at Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle.Open(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize)
   at System.IO.Strategies.OSFileStreamStrategy..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize)
   at System.IO.Strategies.FileStreamHelpers.ChooseStrategyCore(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize)
   at System.IO.Strategies.FileStreamHelpers.ChooseStrategy(FileStream fileStream, String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, Int64 preallocationSize)
   at System.IO.File.Create(String path)
   at Nop.Core.Infrastructure.NopFileProvider.CreateFile(String path)
   at Nop.Core.Configuration.AppSettingsHelper.SaveAppSettings(IList`1 configurations, INopFileProvider fileProvider, Boolean overwrite)
   at Nop.Web.Framework.Infrastructure.Extensions.ServiceCollectionExtensions.ConfigureApplicationServices(IServiceCollection services, WebApplicationBuilder builder)
   at Program.<Main>$(String[] args)
0
دسته بندی ها