در حال بارگزاری ...
بسته

فارسی کردن خطای We're sorry, an internal error occurred.

یک ماه پیش
#4294 نقل قول
وقتی خطایی در ناپ کامرس رخ می دهد خطای عمومی زیر نمایش می دهد. از کجا می توانم متن آن را فارسی کنم؟
We're sorry, an internal error occurred. 
Our supporting staff has been notified of this error and will address the issue shortly.
We apologize for the inconvenience.
Please try clicking your browsers 'back' button or try reloading the home page.  
If you continue to receive this message, please try again in a little while.
Thank you for your patience.
0
3 هفته پیش
#4295 نقل قول
فایل HTML زیر را ویرایش کنید:
\wwwroot\ErrorPage.htm

فایل ترجمه شده فارسی زیر را دانلود و جایگزین کنید:
ErrorPage.zip
0
دسته بندی ها