بسته

چگونه ID مشتری را در صفحه فروشنده نمایش دهیم؟

3 ماه پیش
#4387 نقل قول
سلام.
من می خواهم id مشتری را در صفحه فروشنده نمایش دهم (اینجا \Views\Catalog\Vendor.cshtml)

و می خواهم لینکی برای ارسال پیام خصوصی به مشتری (فروشنده) ایجاد کنم.

مثل این:
<a href="/sendpm/@CustomerId">send message to this user</a>

از ناپ کامرس 4.40 استفاده می کنم.
ممکن هست لطفا راهنماییم کنید
0
3 ماه پیش
#4388 نقل قول
@model VendorModel
@using Nop.Core.Domain.Seo
@inject Nop.Core.IWebHelper webHelper
@inject SeoSettings seoSettings
@using Nop.Services.Customers
@using Nop.Services.Vendors
@{
    Layout = "_ColumnsTwo";

    int vendorCustomerId = 0;
    var iVendorService = Nop.Core.Infrastructure.EngineContext.Current.Resolve<IVendorService>();
    var iCustomerSerivce = Nop.Core.Infrastructure.EngineContext.Current.Resolve<ICustomerService>();
    var vendor = (await iVendorService.GetAllVendorsAsync()).Where(v => v.Name == Model.Name).FirstOrDefault();
    if (vendor != null)
    {
        var customer = (await iCustomerSerivce.GetAllCustomersAsync()).Where(c => c.VendorId == vendor.Id).FirstOrDefault();
        if (customer != null)
            vendorCustomerId = customer.Id;
    }

بعدش می توانید این را هم انجام دهید:
@if (vendorCustomerId != 0)
{
    <a href="/sendpm/@vendorCustomerId">send message to this user</a>
}
0
دسته بندی ها